Informacje

Statut PTFM

29.09.2022
Statut PTFM  (link do pobrania statut PTFM 29.092022)
I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY
STOWARZYSZENIA
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego
(dalej zwane Towarzystwem).
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej posiada osobowość prawną. Towarzystwo posiada własną
pieczęć z napisem „Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego”.
§5
Towarzystwo ma prawo zakładać oddziały terenowe na podstawie przepisów zawartych w dalszej
części statutu.
§6
Towarzystwo może należeć do organizacji międzynarodowych o pokrewnych celach działalności.
II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju zastosowań fizyki w medycynie, inżynierii biomedycznej,
ochrony przed promieniowaniem oraz ich popularyzacja.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1. organizuje sympozja, zebrania naukowe, odczyty, szkolenia i konkursy;
2. wydaje czasopisma naukowe, książki i publikacje z zakresu dziedzin objętych celami Towarzystwa,
3. opracowuje i opiniuje raporty w zakresie dziedzin objętych celami Towarzystwa,
4. opracowuje założenia norm, przepisów i zaleceń w zakresie stosowania środków technicznych w
medycynie i warunków ich użytkowania, zwłaszcza w obszarze infrastruktury jakości i bezpieczeństwa
technologii medycznych związanych z fizyką medyczną, poprzez uczestnictwo we wdrażanych
systemach akredytacyjnych, inspekcyjnych i informacyjnych;
5. utrzymuje łączność i współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
III
CZŁONKOSTWO TOWARZYSTWA
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§10
Zwyczajnym i honorowym członkiem Towarzystwa może zostać osoba posiadająca odpowiednie
przygotowanie naukowe i działająca w dziedzinach objętych celami Towarzystwa.
§11
Osoba pragnąca być członkiem zwyczajnym Towarzystwa musi być wprowadzona jest przez co
najmniej 2 członków Towarzystwa oraz wypełnić kwestionariusz informujący o studiach wyższych,
stopniach i tytułach naukowych. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Oddziału zwykłą
większością głosów. Nowo przyjęty członek, zobowiązany jest do opłacenia składek w roku przyjęcia,
w przeciwnym razie jego członkostwo ustaje automatycznie.
§12
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania Delegatów, bierne
prawo wyborcze, prawo stawiania wniosków.
2. Członkowie Zwyczajni, którzy mają uregulowane składki członkowskie mają prawo do obniżonej
opłaty wpisowej na wszystkie wydarzenia organizowane przez PTFM. Wysokość zniżki jest określana
przez Zarząd Główny PTFM w porozumieniu z organizatorem lokalnym wydarzenia.
3. Informacje kierowane do członków Towarzystwa, a w szczególności informacje o zebraniach władz
naczelnych lub terenowych Towarzystwa są przekazywane drogą elektroniczną i poprzez stronę
internetową Towarzystwa.
§13
Do obowiązków członków zwyczajnych Towarzystwa należy:
1. czynne popieranie celów Towarzystwa i udział w jego pracach;
2. przestrzeganie postanowień statutu i stosowanie się do uchwał władz Towarzystwa;
3. opłacanie składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów.
§14
1. Skreślenie z listy Członka Zwyczajnego następuje automatycznie z powodu
nieopłacenia składek członkowskich w terminie do 31 stycznia za rok bieżący.
Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje z powodu:
2. Dobrowolnego wystąpienia, skierowanego drogą elektroniczną do Zarządu Oddziału do
wiadomości Sekretarza Zarządu Głównego.
3. Wykluczenia za czyny nielicujące z godnością Członka Towarzystwa lub za działalność na jego
szkodę. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego większością 2/3 liczby głosów.
Wykluczenie może nastąpić na wniosek: Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub innych Członków
Towarzystwa i musi być poprzedzone odpowiednim orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. Na żądanie
wykreślonego, uchwała wykluczająca oraz motywy mają być mu zakomunikowane na piśmie.
Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebrania Delegatów za
pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 2 tygodni od otrzymania uchwały o wykluczeniu. W
tym przypadku do terminu odbycia się Walnego Zebrania Delegatów członkostwo w Towarzystwie
ulega zawieszeniu.
§15
Członkowie wspierający Towarzystwo są to osoby prawne lub fizyczne, które deklarują na piśmie
gotowość działania na rzecz Towarzystwa i wspierania finansowego Towarzystwa, i które zostały
przyjęte decyzją Zarządu Głównego, zwykłą większością głosów.
§ 16
Członkostwo honorowe Towarzystwa w uznaniu zasług położonych w dziedzinach objętych
działalnością Towarzystwa, nadaje Walne Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów na
jednomyślny wniosek Zarządu Głównego.
§ 17
Nadanie członkostwa honorowego zwalnia z obowiązku płacenia składek.
IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§18
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Delegatów
2. Zarząd Główny
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
§ 19
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 20
1. Kadencja działalności wszystkich władz Towarzystwa wynosi 4 lata.
2. Funkcje prezesa i wiceprezesa Zarządu Głównego i przewodniczącej/przewodniczącego Oddziału
można pełnić najdłużej przez dwie kolejne kadencje.
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
§ 21
Walne Zebranie Delegatów jest naczelną władzą Towarzystwa, wytyczającą kierunki pracy
Towarzystwa. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. uchwalanie zmian statutu,
2. wybory Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu po wysłuchaniu i
rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
4. ustalenie wytycznych pracy Zarządu Głównego,
5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
6. dysponowanie majątkiem Towarzystwa,
7. nadawanie godności członka honorowego,
8. rozpatrywanie wniosków władz Towarzystwa oraz Zarządów Oddziałów i poszczególnych członków
Towarzystwa,
9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa.
§22
W przypadku gdy liczba członków Towarzystwa jest mniejsza od 100, kompetencje Walnego Zebrania
Delegatów przejmuje Walne Zebranie Członków.
§23
Delegaci wybierani są na zebraniach Oddziałów zwykła większością głosów, przy obecności co
najmniej 1/2 liczby członków. Wybierany jest 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę
członków Oddziału.
§24
Walne Zebrania Delegatów dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie
Delegatów zwołuje Zarząd Główny co cztery lata, w związku z zakończeniem kadencji. Nadzwyczajne
Walne Zebranie Delegatów zwołuje na mocy jednomyślnej uchwały Zarząd Główny z własnej
inicjatywy lub na jednomyślny wniosek Komisji Rewizyjnej lub też na pisemny wniosek z podpisami
1/3 liczby członków zwyczajnych przesłany Zarządowi Głównemu.
§25
Zarząd Główny zobowiązany jest do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów wraz z
podaniem proponowanego porządku dziennego przynajmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym
terminem zebrania.
§ 26
Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania Delegatów. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów są
prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli powzięte zostały w obecności nie mniej niż połowy ogólnej
liczby delegatów. Jeżeli w pierwszym terminie Walne Zebranie Delegatów nie odbyło się na skutek
braku quorum, Walne Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu
na liczbę zebranych.
§27
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw
dotyczących zmian statutu, rozwiązania się Towarzystwa i wykluczenia członków, którzy odwołali się
do Walnego Zebrania Delegatów. Uchwały te wymagają większości 2/3 liczby ważnych głosów przy
obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w
głosowaniu tajnym.
ZARZĄD GŁÓWNY
§ 28
Działalnością Towarzystwa kieruje i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz Zarząd Główny, zgodnie z
postanowieniami niniejszego statutu i wytycznymi Walnego Zebrania Delegatów. Zarząd Główny
nadzoruje prace Zarządów Oddziałów Towarzystwa.
§29
1. Zarząd Główny składa się z dziewięciu osób: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika,
oraz czterech członków zarządu.
2. W pracach zarządu mogą uczestniczyć przewodniczący sekcji ogólnopolskich z głosem doradczym.
3. W pracach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć Przewodniczący Oddziałów i Sekcji Krajowych
oraz zaproszeni goście, z głosem doradczym.
§30
Zarząd Główny jest kierującym i wykonawczym organem Towarzystwa, odpowiedzialnym przed
Walnym Zebraniem Delegatów. W zakres jego czynności wchodzą:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
2. podejmowanie działań dla osiągnięcia celów Towarzystwa,
3. porozumiewanie się z władzami w sprawach Towarzystwa,
4. zawiadywanie majątkiem Towarzystwa,
5. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów Towarzystwa,
6. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów oraz odpowiednim władzom sprawozdań z
działalności Towarzystwa,
7. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów wniosków o mianowaniu członków
honorowych,
8. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa większością 2/3 liczby członków
Zarządu oraz kontrola działalności Oddziałów,
9. opracowywanie okresowych preliminarzy i sprawozdań finansowych Towarzystwa,
10. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów propozycji składu wybieranego Zarządu,
11. informowanie o bieżącej działalności Towarzystwa,
12. powoływanie i rozwiązywanie sekcji Towarzystwa,
13. zatwierdzanie zasad działania sekcji Towarzystwa,
14. delegowanie osób reprezentujących Towarzystwo w pracach nad tworzeniem oficjalnych
dokumentów prawnych
§31
Działalnością Sekcji Towarzystwa kieruje członek PTFM wybrany przez Zarząd Główny
PTFM w głosowaniu tajnym. Kadencja osoby kierującej Sekcją, przewodnicząca lub
przewodniczący sekcji, trwa do końca kadencji Zarządu Głównego. Członek kierujący
Sekcją PTFM może zostać odwołany przez Zarząd Główny w głosowaniu tajnym.
§32
Wszelkie umowy dotyczące świadczeń i akty, skutkiem których może nastąpić zmiana w majątku
Towarzystwa, wymagają dwóch podpisów: skarbnika i upoważnionego członka Zarządu Głównego.
Do podpisywania innych dokumentów według kompetencji mają prawo: prezes, wiceprezes i
sekretarz.
§33
Zarząd Główny zbiera się co najmniej raz na cztery miesiące i ma prawo zapraszania na swe zebrania
innych członków Towarzystwa.
Nadzwyczajne i zwyczajne posiedzenia Zarządu Głównego mogą się odbywać w formie
stacjonarnej lub zdalnej. Decyzję o formie przeprowadzenia posiedzenia podejmuje
Zarząd Główny.
KOMISJA REWIZYJNA
§34
Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Towarzystwa.
§35
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
§36
Komisja Rewizyjna przeprowadza ogólną kontrolę działalności Towarzystwa pod względem
merytorycznym i finansowym przynajmniej raz do roku w okresie kadencji i jest zobowiązana złożyć
na piśmie sprawozdanie i wnioski z kontroli Zarządowi Głównemu przed Walnym Zebraniem
Delegatów mającym na celu wybory nowego Zarządu. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę
działalności Zarządu Głównego i Oddziałów Towarzystwa za cały okres kadencji i wśród swych
wniosków Komisja stawia wniosek o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu.
§37
Komisja Rewizyjna ma prawo spowodować zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego z
proponowanym porządkiem dziennym w uzasadnionym przypadku konieczności usunięcia wykrytych
nieprawidłowości w pracy Zarządu Głównego.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 38
Spory między członkami, dotyczące Towarzystwa oraz sprawy wykluczania członków z Towarzystwa
rozstrzyga Sąd Koleżeński w składzie trzech osób. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego można odwołać się
do uchwały najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
V
DOCHODY I MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§39
1. Dochody Towarzystwa stanowią składki członkowskie, dotacje i subwencje oraz dochody z
działalności gospodarczej. Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
2. Połowę wpływów ze składek członkowskich wniesionych w danym roku kalendarzowym przez
członków danego Oddziału Towarzystwa Oddział może przeznaczyć na swoją działalność.
Wydatkowanie tych środków wymaga uzyskania zgody Zarządu Głównego. Preliminarz wydatków na
kolejny rok Oddział przesyła do Zarządu Głównego najpóźniej do końca września roku
poprzedzającego wydatkowanie środków. Zarząd Główny zobowiązany jest do zaopiniowania
przedstawionych preliminarzy do końca listopada danego roku. Wykorzystanie tych środków jest
możliwe tylko w tym roku kalendarzowym, którego dotyczy przedstawiony preliminarz.
3. Składki członkowskie są wpłacane przez członków bezpośrednio na konto Polskiego Towarzystwa
Fizyki Medycznej.
4. Połowa kosztów wynikających z zobowiązań PTFM względem innych towarzystw, do których należy
PTFM kosztów prenumeraty czasopism jest pokrywana ze składek członkowskich Oddziałów,
proporcjonalnie do liczby członków.
VI
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
§40
Oddziały Towarzystwa mogą powstać na mocy decyzji Zarządu Głównego w miejscowościach, w
których zbierze się grono zainteresowanych osób.
§41
Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Walne Zebranie Delegatów w Oddziałach liczących więcej
niż 100 członków,
2. Zarząd Oddziału,
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
§42
Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata w okresie kadencji naczelnych władz Towarzystwa.
§43
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów Oddziału należy:
1. wybór przynajmniej 3-osobowego Zarządu Oddziału.
2. wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. W Oddziałach liczących mniej niż 10 osób funkcje
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przejmuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
3. ustalenie wytycznych pracy Zarządu Oddziału.
4. rozpatrywanie wniosków władz Oddziału i poszczególnych jego członków.
5. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału po wysłuchaniu
i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
§ 44
Walne Zebranie Członków Oddziału, lub Walne Zebranie Delegatów Oddziału, zwyczajne lub
nadzwyczajne, zwołuje Zarząd Oddziału podając do wiadomości członków termin zebrania wraz z
porządkiem dziennym na trzy tygodnie naprzód, zawiadamiając o tym równocześnie Zarząd Główny
Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału może zwołać Zarząd
Główny na mocy jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu lub na jednomyślny wniosek
pisemny Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek z podpisami przynajmniej 1/3 liczby członków
Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTFM może odbyć się w formie
zdalnej.
§45
Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym
terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.
§46
Zarząd Oddziału obowiązany jest raz do roku składać Zarządowi Głównemu Towarzystwa
sprawozdanie ze swej działalności i merytorycznej.
§47
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na skutek decyzji 2/3 liczby członków Zarządu Głównego lub 2/3
liczby członków zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania
Delegatów Oddziału.
§48
Członek oddziału może przenieść się do innego Oddziału Towarzystwa. Przeniesienie do innego
oddziału odbywa się na takich samych zasadach jak przyjęcie do Towarzystwa z powiadomieniem
sekretarza Oddziału, z którego odchodzi.
VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§49
Zmiana statutu Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów
powziętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
Projekt zmiany statutu powinien być rozesłany członkom Towarzystwa co najmniej na 3 tygodnie
przed Walnym Zebraniem Delegatów.
§50
Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów
powziętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
Uchwała jednocześnie określa przeznaczenie majątku Towarzystwa.
§51
Likwidację Towarzystwa przeprowadza ustępujący Zarząd Główny lub Komisja powołana przez Walne
Zebranie Delegatów.