Sekcje PTFM

Serdecznie zapraszamy Państwa na

X Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM,

które odbędzie się w dniach 7-9 września 2017 roku na terenie Innowacyjnego
Forum Medycznego, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Dyrektora,

pana prof. dr hab. med. Janusza Kowalewskiego.

Temat spotkania, zgodnie z propozycją uczestników ostatniej konferencji,
brzmi: ?Prezentacja niestandardowych, nowatorskich technik planowania leczenia?.

Celem naszego spotkanie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie
skomplikowanych i niestandardowych koncepcji realizacji radioterapii. W praktyce
każdego planującego fizyka medycznego znalazły się przypadki kliniczne, których nie można było przygotować w sposób standardowy. Intencją organizatorów jest
stworzenie dogodnych warunków umożliwiających wymianę doświadczeń oraz
omówienie najtrudniejszych przypadków, jakie realizowane były w danym ośrodku.

Program

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa na IX Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku na terenie centrum Kongresowo – Hotelowego HASTON we Wrocławiu.
Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, reprezentowanym przez Prezesa stowarzyszenia, dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii ? dr hab. n. med. Adama Maciejczyka.

Tematem spotkania będzie kontrola jakości urządzeń obrazujących do weryfikacji radioterapii (CBCT, portali kV, i MV), oraz urządzeń obrazowych używanych do przygotowania planu leczenia, rentgenowskich tomografów komputerowych, tomografów do rezonansu magnetycznego, urządzeń hybrydowych.

Więcej informacji

Przewodniczący: dr inż. Michał Gryziński, Michal.Gryzinski@ncbj.gov.pl
Zastępca: dr inż. Renata Kopeć
Sekretarz: mgr inż. Kamil Szewczak, szewczak@clor.waw.pl

Strona internetowa: ptfmor.clor.waw.pl

Ogólnopolskie spotkanie sekcji Ochrony Radiologicznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie Sekcji Ochrony Radiologicznej PTFM.
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r w Łodzi w Instytucie Biologii Medycznej PAN.
Podczas spotkanie będą poruszone dwa kluczowe tematy:
  • Hormeza radiacyjna
  • Raporty ICRU, ICRP
Zaproszenie odnajdą Państwo w załączniku:

Sekcja Diagnostyki Obrazowej.

Wzrastająca liczba, a także różnorodność procedur diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego świadczy o wyraźnej przewadze zysku związanego z ich stosowaniem nad negatywnymi skutkami (ICRP Publication 139). Szacuje się, że dawka efektywna pochodząca z diagnostycznych procedur wysokodawkowych (tomografia komputera, radiologia zabiegowa) stanowi około 80% średniej dawki zbiorowej (tj. średniej wartości dawki sumarycznej dla danej populacji), przy czym procedury te stanowią tylko 10% wszystkich diagnostycznych procedur przy użyciu promieniowania jonizującego (Jaschke i wsp., Radiation-Induced Skin Injuries to Patient: What the Interventional Radiologist Need to Know. Cardiovasc Intervent Radiol. 2017; 40(8):1131-1140, DOI: 10.1007/s00270-017-1674-5).

Każda ekspozycja medyczna powinna zostać uzasadniona oraz zoptymalizowana, a narażenie nie powinno być wyższe niż wymagane do osiągnięcia zamierzonego efektu. W związku z powyższym celem rozwoju technologicznego aparatury rentgenowskiej jest przede wszystkim obniżenie dawki promieniowania jonizującego z jednoczesnym zachowaniem, a nawet polepszeniem jakości diagnostycznej obrazu. Obserwuje się coraz większą różnorodność urządzeń rentgenowskich (m.in. systemy dwulampowe, roboty naczyniowe, MSCT), wzrost różnorodności algorytmów stosowanych podczas tworzenia obrazów, a także rozwój systemów monitorujących narażenie pacjenta (szczególnie w zakresie tomografii komputerowej, radiologii zabiegowej). Diagnostyczne urządzenia rentgenowskie wspierają również procesy diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie radioterapii, medycyny nuklearnej.

W obliczu tak stawianych wymagań coraz większą rolę w zespole diagnostycznym odgrywa fizyk medyczny. Dyrektywa 2013/59/EURATOM, a także ustawa Prawo Atomowe określa odpowiedzialność fizyka medycznego również w tym zakresie. Fizyk ten przede wszystkim odpowiada za dozymetrię w zakresie dawek otrzymywanych przez pacjentów, optymalizację ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, a także definiuje jakość medycznego sprzętu radiologicznego, wykonuje pomiary w zakresie kontroli jakości aparatury rtg, czy też dokonuje analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe.

Zadaniem Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM jest stworzenie zaleceń / wytycznych celem spełnienia obowiązków fizyka medycznego w diagnostyce obrazowej, a przede wszystkim dotyczących optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, kontroli jakości urządzeń rentgenowskich. Zapraszam do współpracy.

 

 

 

Przewodnicząca sekcji

dr n.med. Joanna Kidoń

(joanna.kidon@sum.edu.pl)

Program działalności sekcji Rezonansu Magnetycznego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Na fizykach medycznych pracujących w ochronie zdrowia spoczywa ogrom odpowiedzialności za jakość procedur medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Dotyczy to również fizyków zajmujących się klinicznymi zastosowaniami technik MRI i MRS.  Wśród obowiązków tych fizyków znajduje się często także praca badawcza.

Ponieważ kliniczne procedury MRI są coraz bardziej złożone, a stosowane pola magnetyczne coraz wyższe, bezpieczeństwo pacjenta i efektywność badania obrazowego stają się coraz ważniejszymi kwestiami.

Na konferencji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration), która odbyła się w październiku 2011 roku, przedstawiono dane dotyczące wypadkowości w pracowniach MRI. I tak, liczba wypadków przy realizacji procedur MRI wzrosła w latach 2000-2009 pięciokrotnie, podczas gdy liczba badań tylko dwukrotnie (http://medicalphysicsweb.org/cws/article/opinion/48264). Główne przyczyny zdarzeń to oparzenia (przede wszystkim spowodowane kontaktem z materiałami przewodzącymi, które są w posiadaniu pacjenta w trakcie badania, kontaktem z elementami układu RF oraz generowane bezpośrednio w ciele pacjenta), uderzenia spowodowane przez przedmioty metalowe przyciągane do magnesu oraz uszkodzenia słuchu.

Konieczne staje się więc zadbanie o jednolite standardy procedur jakościowych i bezpieczeństwa w pracowniach MRI, tym bardziej że nie istnieją zalecenia wzorcowe dotyczące takiej standaryzacji.

Z kolei minimalne wymagania bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji personelu na pole magnetyczne określa w Unii Europejskiej dyrektywa 2004/40/WE, która ma wejść w życie w październiku 2013 roku (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:110:0001:0002:PL:PDF).

Biorąc pod uwagę liczne kontrowersje z nią związane powinniśmy jako środowisko zwrócić szczególną uwagę na sposób jej implementacji w polskim prawie.

 

Cele sekcji MRI PTFM są więc w chwili obecnej następujące:

  • Wspólne wypracowanie najlepszych standardów jakościowych ? poprzez wymianę informacji, warsztaty i wzajemne kontakty.
  • Informowanie środowiska fizyków medycznych o zmianach w systemie prawnym regulujących pracę fizyków w pracowniach MRI.
  • Działalność edukacyjna ? e-learning, przegląd ważnych pozycji piśmiennictwa.

Abyśmy mogli pomóc sobie wzajemnie i wypracować jednolite zalecenia, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie naświetlającej obecną sytuację w kwestii systemu kontroli jakości procedur MRI. Odpowiedzi na pytania ankiety proszę przesyłać na adres mary@io.gliwice.pl. Na ten sam adres proszę przesyłać informacje dotyczące interesujących Was tematów, które warto omówić na stronach sekcji MRI serwisu PTFM.

Przewodnicząca Sekcji Rezonansu Magnetycznego
Prof. dr hab. Maria Sokół

Sekcja Rezonansu magnetycznego PTFM Ankieta Word
Sekcja Rezonansu magnetycznego PTFM Ankieta PDF

Przewodnicząca sekcji
prof. dr hab. Maria Sokół

 

Sekcja Brachyterapii.

Sekcja Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej powstała w 2015 roku. Pierwszą
przewodniczącą Sekcji została dr Renata Kabacińska, ówczesna członkini Zarządu Głównego PTFM.
Jeszcze tego samego roku, w dniach 17-18 kwietnia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, odbyło się

Pierwsze Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM. Tematem wiodącym była prezentacja ośrodków
wykonujących brachyterapię oraz przegląd aktualnych zaleceń dotyczących planowania leczenia.
Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem oraz uznaniem ze strony jej uczestników,
a Spotkania Sekcji BRT stały się w środowisku fizyków medycznych ważnym, corocznym wydarzeniem
naukowym.

Drugie Spotkanie Sekcji BT miało miejsce w dniach 13–14 maja 2016 roku w Centrum Onkologii
Affidea w Poznaniu. Tematyka wykładów poświęcona była planowaniu leczenia w brachyterapii
nowotworów ginekologicznych w oparciu o obrazowanie CT i MRI. Kolejne spotkanie odbyło się
w dniach 9–10 października 2017, a jego gospodarzami byli fizycy i lekarze ze Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie. W trakcie tego spotkania uczestnicy po raz pierwszy mieli okazję oglądać transmitowane
na żywo zabiegi brachyterapii nowotworów płuc i piersi, oraz zdalnie uczestniczyć w procesie
planowania brachyterapii płuca i przełyku w oparciu o obrazowanie CT.

Czwarte spotkanie Sekcji BT połączone było z odbywającym się w Centrum Onkologii w Warszawie w dniach 14 – 16 czerwca 2018 VI
kongresem Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Sesje wykładowe poświęcone były testom
eksploatacyjnym aparatów do brachyterapii oraz perspektywom rozwoju technologicznego tej dziedziny
radioterapii. Gościem specjalnym Spotkania był prof. Mark Rivard, który wygłosił wykład na temat
najnowszych algorytmów obliczeniowych stosowanych w systemach planowania leczenia
w brachyterapii. Było to ostatnie spotkanie organizowane przez dr Renatę Kabacińską, która krótko po
nim podjęła decyzję o rezygnacji z pełnienia dotychczasowej funkcji.

Rok później odbyło się w Wielkopolskim Centrum Onkologii Walne Zebranie Członków PTFM
i powołany został nowy Zarząd Główny, w którego skład weszłam i przyjęłam propozycję objęcia funkcji
Przewodniczącej Sekcji Brachyterapii. Pierwszym zadaniem była organizacja kolejnego Spotkania Sekcji.
We współpracy z Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie na marzec 2020 roku zaplanowane zostało
jubileuszowe, piąte Spotkanie Sekcji. Niestety, wybuch pandemii pokrzyżował plany. Zmuszeni
zostaliśmy do przełożenia daty wydarzenia. Dosłownie do ostatniego dnia nie było pewności, czy
zniesione zostaną restrykcje sanitarne na tyle, aby umożliwić nam organizację bezpiecznej i zgodnej
z prawem konferencji. Ostatecznie V Spotkanie Sekcji BRT odbyło się w dniach 11 – 12 czerwca 2021
w Auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Za nami siódma edycja Spotkania. Tym razem w dniach 8 – 9 września 2023 gościliśmy
w Ośrodku Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Tematyka spotkania nawiązywała do pierwotnej formuły prezentacji pracy ośrodków, ale spojrzeliśmy na
brachyterapię również z dużo szerszej perspektywy. Omawialiśmy zagadnienia szczegółowe,
wymagające doświadczenia i specjalistycznej wiedzy.

Dotychczas każde ze Spotkań Sekcji Brachyterapii gromadziło ok. 50 fizyków ze wszystkich
placówek onkologicznych w Polsce. Tradycją stały się sesje, w których uczestnicy przedstawiali specyfikę
pracy ośrodków, które reprezentowali. Ogromną zaletą Spotkań był wysoki poziom merytoryczny,
swobodna atmosfera oraz możliwość wymiany doświadczeń. Obecnie głównym celem Sekcji

Brachyterapii jest propagowanie tej metody radioterapii oraz konsolidacja środowiska fizyków
medycznych związanych z brachyterapią.

Przewodnicząca Sekcji Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
dr n. med. Magdalena Dymnicka