Sekcje PTFM

Sekcja Radioterapii

Serdecznie zapraszamy Państwa na

X Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM,

które odbędzie się w dniach 7-9 września 2017 roku na terenie Innowacyjnego
Forum Medycznego, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Dyrektora,

pana prof. dr hab. med. Janusza Kowalewskiego.

Temat spotkania, zgodnie z propozycją uczestników ostatniej konferencji,
brzmi: ?Prezentacja niestandardowych, nowatorskich technik planowania leczenia?.

Celem naszego spotkanie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie
skomplikowanych i niestandardowych koncepcji realizacji radioterapii. W praktyce
każdego planującego fizyka medycznego znalazły się przypadki kliniczne, których nie można było przygotować w sposób standardowy. Intencją organizatorów jest
stworzenie dogodnych warunków umożliwiających wymianę doświadczeń oraz
omówienie najtrudniejszych przypadków, jakie realizowane były w danym ośrodku.

Program

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa na IX Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku na terenie centrum Kongresowo – Hotelowego HASTON we Wrocławiu.
Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, reprezentowanym przez Prezesa stowarzyszenia, dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii ? dr hab. n. med. Adama Maciejczyka.

Tematem spotkania będzie kontrola jakości urządzeń obrazujących do weryfikacji radioterapii (CBCT, portali kV, i MV), oraz urządzeń obrazowych używanych do przygotowania planu leczenia, rentgenowskich tomografów komputerowych, tomografów do rezonansu magnetycznego, urządzeń hybrydowych.

Więcej informacji

Sekcja Ochrony Radiologicznej

Przewodniczący: dr inż. Michał Gryziński, Michal.Gryzinski@ncbj.gov.pl
Zastępca: dr inż. Renata Kopeć
Sekretarz: mgr inż. Kamil Szewczak, szewczak@clor.waw.pl

Strona internetowa: ptfmor.clor.waw.pl

Ogólnopolskie spotkanie sekcji Ochrony Radiologicznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie Sekcji Ochrony Radiologicznej PTFM.
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r w Łodzi w Instytucie Biologii Medycznej PAN.
Podczas spotkanie będą poruszone dwa kluczowe tematy:
 • Hormeza radiacyjna
 • Raporty ICRU, ICRP
Zaproszenie odnajdą Państwo w załączniku:

Sekcja Diagnostyki Obrazowej

Sekcja Diagnostyki Obrazowej w ramach swojej działalności i organizowanych spotkań tematycznych chciałaby włączyć PTFM oraz środowisko fizyków medycznych w określenie wymagań oraz proces tworzenia zaleceń dotyczących wykonywania testów kontroli jakości:

 • w radiologii z analogową i cyfrową formą detekcji, akwizycji i prezentacji obrazu,
 • w medycynie nuklearnej,
 • dla form obrazowania bez użycia promieniowania jonizującego (nmr, usg).

W związku z powyższym Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM w ramach przyjętych celów będzie realizowała:

organizacja spotkań tematycznych i w szczególności dotyczących kontroli jakości ? planowane:

 • mammografia cyfrowa,
 • systemy transferu informacji obrazowej i stacje diagnostyczne,
 • radiologia interwencyjna z analogowymi wzmacniaczami obrazu i panelami obrazowymi, tory wizyjne, angiografy,
 • aparatu stomatologiczne ? punktowe, cefalometria, pantomografia, tk,
 • medycyna nuklearna ? gammakamera, gammakamera SPECT, PET, hybrydy,
 • nmr,
 • usg.

tworzenie dokumentów z zaleceniami PTFM dla powyższego, popularyzacja zagadnień w ramach czasopism tematycznych ? publikacje oraz w późniejszych założeniach organizacja szkoleń .

Zgodnie z obowiązującym prawem fizycy medyczni zatrudnieni w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych, pod pewnymi warunkami, mogą przeprowadzać testy specjalistyczne w diagnostyce obrazowej. Jednakże, dla wielu form obrazowania problemy związane z kontrolą jakości nie znalazły rozwiązań prawnych w obowiązujących dokumentach legislacyjnych.

Przewodnicząca sekcji
 dr Dominika Oborska-Kumaszyńska

Sekcja Rezonansu Magnetycznego

Program działalności sekcji Rezonansu Magnetycznego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Na fizykach medycznych pracujących w ochronie zdrowia spoczywa ogrom odpowiedzialności za jakość procedur medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Dotyczy to również fizyków zajmujących się klinicznymi zastosowaniami technik MRI i MRS.  Wśród obowiązków tych fizyków znajduje się często także praca badawcza.

Ponieważ kliniczne procedury MRI są coraz bardziej złożone, a stosowane pola magnetyczne coraz wyższe, bezpieczeństwo pacjenta i efektywność badania obrazowego stają się coraz ważniejszymi kwestiami.

Na konferencji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration), która odbyła się w październiku 2011 roku, przedstawiono dane dotyczące wypadkowości w pracowniach MRI. I tak, liczba wypadków przy realizacji procedur MRI wzrosła w latach 2000-2009 pięciokrotnie, podczas gdy liczba badań tylko dwukrotnie (http://medicalphysicsweb.org/cws/article/opinion/48264). Główne przyczyny zdarzeń to oparzenia (przede wszystkim spowodowane kontaktem z materiałami przewodzącymi, które są w posiadaniu pacjenta w trakcie badania, kontaktem z elementami układu RF oraz generowane bezpośrednio w ciele pacjenta), uderzenia spowodowane przez przedmioty metalowe przyciągane do magnesu oraz uszkodzenia słuchu.

Konieczne staje się więc zadbanie o jednolite standardy procedur jakościowych i bezpieczeństwa w pracowniach MRI, tym bardziej że nie istnieją zalecenia wzorcowe dotyczące takiej standaryzacji.

Z kolei minimalne wymagania bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji personelu na pole magnetyczne określa w Unii Europejskiej dyrektywa 2004/40/WE, która ma wejść w życie w październiku 2013 roku (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:110:0001:0002:PL:PDF).

Biorąc pod uwagę liczne kontrowersje z nią związane powinniśmy jako środowisko zwrócić szczególną uwagę na sposób jej implementacji w polskim prawie.

 

Cele sekcji MRI PTFM są więc w chwili obecnej następujące:

 • Wspólne wypracowanie najlepszych standardów jakościowych ? poprzez wymianę informacji, warsztaty i wzajemne kontakty.
 • Informowanie środowiska fizyków medycznych o zmianach w systemie prawnym regulujących pracę fizyków w pracowniach MRI.
 • Działalność edukacyjna ? e-learning, przegląd ważnych pozycji piśmiennictwa.

Abyśmy mogli pomóc sobie wzajemnie i wypracować jednolite zalecenia, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie naświetlającej obecną sytuację w kwestii systemu kontroli jakości procedur MRI. Odpowiedzi na pytania ankiety proszę przesyłać na adres mary@io.gliwice.pl. Na ten sam adres proszę przesyłać informacje dotyczące interesujących Was tematów, które warto omówić na stronach sekcji MRI serwisu PTFM.

Przewodnicząca Sekcji Rezonansu Magnetycznego
Prof. dr hab. Maria Sokół

Sekcja Rezonansu magnetycznego PTFM Ankieta Word
Sekcja Rezonansu magnetycznego PTFM Ankieta PDF

Przewodnicząca sekcji
prof. dr hab. Maria Sokół

Sekcja Brachyterapii

Przewodnicząca sekcji: mgr Magdalena Dymnicka

Sekcja Brachyterapii

 

Sekcja Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej powstała w 2015 roku. Pierwszą przewodniczącą Sekcji została dr Renata Kabaciński, ówczesny członek Zarządu Głównego PTFM. Jeszcze tego samego roku, w dniach 17-18 kwietnia w Centrum Onkologii, odbyło się I spotkanie Sekcji BT. Tematem wiodącym była prezentacja ośrodków wykonujących brachyterapię oraz przegląd aktualnych zaleceń dotyczących planowania leczenia. Spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem oraz uznaniem ze strony uczestników i stało się ważnym dorocznym wydarzeniem
w dziedzinie radioterapii.

Drugie Spotkanie Sekcji BT miało miejsce w dniach 13–14 maja 2016 roku w Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu. Tematyka wykładów poświęcona była planowaniu brachyterapii nowotworów ginekologicznych w oparciu o obrazowanie CT i MRI. Kolejne, trzecie  Spotkanie odbyło się w dniach
9–10 października 2017, a jego gospodarzami byli fizycy i lekarze ze Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie. W trakcie tego spotkania uczestnicy po raz pierwszy mieli okazję oglądać transmitowane na żywo zabiegi brachyterapii nowotworów płuc i piersi, oraz zdalnie uczestniczyć w procesie planowania brachyterapii płuca i przełyku w oparciu o obrazowanie CT. Czwarte spotkanie Sekcji BT połączone było z odbywającym się w Centrum Onkologii w Warszawie w  dniach 14 – 16 czerwca 2018 VI kongresem Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Sesje wykładowe poświęcone były testom eksploatacyjnym aparatów do brachyterapii oraz perspektywom rozwoju technologicznego tej dziedziny radioterapii. Gościem specjalnym Spotkania był prof. Mark Rivard, który wygłosił wykład na temat najnowszych algorytmów obliczeniowych stosowanych w planowaniu leczenia.

W 2019 roku funkcję Przewodniczącej Sekcji Brachyterapii przejęła mgr Magdalena Dymnicka. We współpracy z Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie na marzec 2020 roku zaplanowane zostało jubileuszowe V Spotkanie Sekcji. Niestety, wybuch pandemii pokrzyżował plany.

Każde ze Spotkań gromadziło ok. 40 fizyków ze wszystkich placówek onkologicznych w Polsce. Tradycją stały się sesje, w których uczestnicy prezentowali specyfikę pracy ośrodków, które reprezentowali. Ogromną zaletą Spotkań był wysoki poziom merytoryczny, swobodna atmosfera oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Obecnie głównym celem Sekcji BT jest propagowanie tej metody leczenia oraz konsolidacja środowiska fizyków medycznych związanych z brachyterapią.

 

 

Przewodnicząca sekcji

mgr Magdalena Dymnicka