RODO

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ:

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ

CZYM JEST RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ (PTFM)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego
Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Kontakt z PTFM możliwy jest na drodze:

  • email:

Prezes: tomasz.piotrowski@wco.pl

Skarbnik: a.zawadzka@zfm.coi.pl

Sekretarz: alex.klimas@gmail.com

  • listownie na wyżej wymieniony adres.

2. W jakim celu PTFM przetwarza dane osobowe?

PTFM może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

3. Informacja o wymogu podania danych

Państwa dane osobowe są niezbędne w celu wpisania w poczet członków PTFM oraz realizacji zadań statutowych.

4. Udostępnienie danych osobowych

PTFM zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim. Z wyjątkiem sytuacji kiedy wymaga tego realizacja zadań statutowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

PTFM będzie przetwarzać dane osobowe do czasu skreślenia z listy członków PTFM.

6. Prawa osób, których dane przetwarza PTFM.

W związku z przetwarzaniem przez PTFM Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

• prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy PTFM będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się drogą elektroniczną, albo listownie na adres podany w punkcie 1.