Regulamin Sklepu

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej – regulamin sprzedaży Sklepu internetowego.

1.Nabywca:

Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego.

2.Sprzedawca:

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego
Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa, NIP 526-17-31-998, KRS 0000141111, Regon 001086860.

3.Biuro klienta, adres do korespondencji:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej,
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel: + 618 850 550 www.ptfm.org Prezes@ptfm.org Sekretarz@ptfm.org Skarbnik@ptfm.org

3.Reklamacje i zwroty:

Nabywca ma możliwość zwrotu zakupionych przedmiotów i jednocześnie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty zakupu. Jeśli zakup dotyczy prawa do udziału w wydarzeniu, odstąpienie od zakupu nie może nastąpić później niż 14 dni przed planowaną datą wydarzenia. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są po zgłoszeniu zwrotu/reklamacji drogą elektroniczną na adres Skarbnik@www.ptfm.org. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane w ciągu pięciu dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji drogą elektroniczną.

4.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Nabywca posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie internetowym:

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Nabywców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji sprzedaży.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do realizacji sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej realizacji.

Postanowienia końcowe:

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Nabywcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Nabywca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.