InformacjeNowościRóżne

Planowanie radioterapii po wprowadzeniu Rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 11 stycznia 2023 roku (dalej Rozporządzenie)

 

Planowanie radioterapii po wprowadzeniu Rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 11 stycznia 2023 roku (dalej Rozporządzenie)

 

W dniu 18 kwietnia po zakończeniu konferencji „Innowacje i wdrożenia” w Narodowym Instytucie Onkologii odbyło się spotkanie kierowników zakładów i pracowni fizyki medycznej z jednostek onkologicznych zorganizowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie fizyki medycznej
prof. dr hab. Pawła Kukołowicza.

Spotkanie koncentrowało się wokół zagadnienia przygotowania planów leczenia. Było to związane z zapisem paragrafu 12 tego Rozporządzenia:

„§12.1. Podjęcie radioterapii jest poprzedzone przygotowaniem planu leczenia zawierającego dane niezbędne do prawidłowej realizacji napromieniania.” i następnie „6. Plan leczenia, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany i podpisywany przez fizyka medycznego oraz zatwierdzany przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej.”

Zgodnie z interpretacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia użyty termin „fizyk medyczny” oznacza fizyka medycznego specjalistę. Przedmiotem naszych rozmów było podjęcie działań, aby w jednostkach, w których liczba fizyków medycznych (specjalistów) jest niewystarczająca, zapewnić przygotowanie planów leczenia w czasie nie dłuższym niż dotychczas.

Ustalono, co następuje:

  1. Do czerwca 2024 roku specjalistami w rozumieniu Ustawy Prawo Atomowe są również osoby realizujące specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej. Zwiększa to liczbę osób zaangażowanych w proces. W codziennej działalności należy uwzględnić ten fakt.
  2. Tam, gdzie liczba fizyków medycznych specjalistów jest zbyt mała należy włączyć osoby o wysokich kwalifikacjach w planowaniu leczenia w celu przygotowania wstępnej wersji planu, którą ostatecznie przygotuje fizyk medyczny specjalista.
  3. Podjęte zostaną wspólne wysiłki Konsultanta Krajowego, Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizyków Medycznych w celu jednoznacznego prawnego umocowania naszego zawodu, w formie przygotowania Ustawy o zawodzie fizyka medycznego

Podjęte działania powinny w krótkim okresie zapewnić pełny dostęp do radioterapii a w dalszej perspektywie powinny w ogóle rozwiązać problemy związane z umocowaniem fizyków medycznych w prawie polskim.

 

Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz, konsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej

Prof. dr hab. Tomasz Piotrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Dr Grzegorz Zwierzchowski, przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Zw. Zaw. Fizyków Medycznych