Działalność ZarząduInformacje

Komunikat: Dot. treści wybranych zapisów w Rozporządzeniu w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2023 r. poz.195).

 

 

Komunikat: Dot. treści wybranych zapisów w Rozporządzeniu w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2023 r. poz.195).

Szanowna społeczności fizyczek i fizyków medycznych,

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących wybranych zapisów w Rozporządzeniu w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2023 r. poz.195), zawartych odpowiednio w §12 ust. 6, §15 oraz §16 ust. 1 pkt 7, chciałbym stanowczo podkreślić, że są one niezgodne z intencjami PTFM zgłoszonymi w trakcie opiniowania projektu.

W Rozporządzeniu nie podano definicji “fizyka medycznego”. Termin ten pojawia się jedynie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Z tego Rozporządzenia wynika, że fizykiem medycznym jest fizyk medyczny specjalista. Stąd też zapisy zawarte odpowiednio w §12 ust. 6, §15 oraz §16 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie warunków /…/ (Dz.U. z 2023 r. poz.195) mówią, że plany leczenia oraz weryfikacja dozymetryczna są wykonywane jedynie przez specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej. Takie zapisy mogą wymuszać reorganizację pracy zakładów fizyki medycznej i uświadamia nam – fizykom pracującym w szpitalach – jak ważną w naszym zawodzie jest specjalizacja.

Z drugiej strony należy zauważyć, że Rozporządzenie o minimalnych stanach zatrudnienia (Dz.U. 2021 poz. 1890) podaje wprost, że w teleradioterapii należy zatrudnić minimum trzech fizyków na 1000 leczonych chorych w roku kalendarzowym, w tym dwóch z tytułem specjalisty. Oznacza to, że 1/3 fizyków zatrudnionych w teleradioterapii świadczy pracę zgodnie z prawem, pod nadzorem specjalisty fizyki medycznej. Stąd też, wydaje się oczywistym, że powinna istnieć możliwość wykonywania np. planów leczenia czy weryfikacji dozymetrycznych przez osoby bez specjalizacji, pod nadzorem specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej.

Zarząd Główny PTFM nie jest ciałem upoważnionym do interpretacji aktów prawnych. Stąd też skierowaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w niniejszym Rozporządzeniu. Zmiany jakie proponujemy mają na celu umożliwienie fizykom (osobom, które ukończyły studia II stopnia z fizyki) udział w przygotowaniu planu leczenia (gdzie przez plan leczenia rozumiemy efekt czynności związanych z obliczeniami, prowadzącymi do uzyskania optymalnego rozkładu dawki).  Zmiany te, równocześnie, gwarantują zachowanie kontroli nad tym procesem przez specjalistów w dziedzinie fizyka medyczna. Należy podkreślić, że analogiczne pisma zostały wystosowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizyka Medyczna i przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizyków Medycznych. Liczę na to, że te niefortunne zapisy zostaną zmienione w Rozporządzeniu i wrócimy do oczywistych relacji zawodowych.

 

 

W imieniu Zarządu Głównego PTFM

 

 

Tomasz Piotrowski

Prezes